Υπηρεσίες Transfer Pricing

Νούμερο 1 φορολογικό θέμα παγκοσμίως

Η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) μπορεί να αποτελέσει στην εποχή μας το νούμερο 1 φορολογικό θέμα παγκοσμίως για τους ομίλους επιχειρήσεων. Οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα δίνουν όλο και μεγαλύτερο βάρος στη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τransfer Pricing.

H σωστή στρατηγική στο επίκεντρο

Μεγάλες, μεσαίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις καλούνται καθημερινά να λύσουν την δύσκολη εξίσωση με τις δύο βασικές συνιστάμενες: επίτευξη μείωσης του φορολογικού βάρους με ταυτόχρονη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Με την πάροδο των χρόνων, η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων όσον αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές αποτελεί ένα αυξανόμενο ρίσκο για κάθε εταιρεία που δεν εξαιρείται των διατάξεων. Παράλληλα όμως προκύπτουν και ευκαιρίες που με την σωστή στρατηγική μπορεί ο κάθε οργανισμός να επωφεληθεί. Με την κατάλληλη προετοιμασία και καθοδήγηση στις λεπτομέρειες, το Transfer Pricing μπορεί να αποδειχτεί βατό εμπόδιο για κάθε επιχείρηση.

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες λύσεις που περιλαμβάνουν:

  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής.
  • Κατάρτιση Βασικού και Ελληνικού φακέλου τεκμηρίωσης.
  • Έρευνα και προετοιμασία μελέτης με συγκρίσιμα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών.
  • Υποστήριξη σε τυχόν φορολογικό έλεγχο
  • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τεκμηρίωσης.

Εξειδικευμένα εργαλεία

Το έργα μας υλοποιούνται με την βοήθεια εξωτερικών βάσεων δεδομένων όπως την Amadeus και άλλων που έχει πρόσβαση η εταιρεία μας. Οι βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πληροφορίες όπως:

  • Ιστορικό δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εταιρειών ανατολικής και δυτικής Ευρώπης
  • Συγκριτικά στοιχεία με εταιρείες αντίστοιχου αντικειμένου και μεγέθους
  • Ανάλυση της εταιρικής δομής (μέλη διοίκησης, εντεταλμένοι σύμβουλοι)
  • Εντοπισμός των μητρικών εταιρειών και των μετόχων-εταίρων
  • Συσχέτιση εταιρειών με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς

Τα παραπάνω στοιχεία δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά τον έλεγχο των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, εξασφαλίζοντας ότι ο τελικός φάκελος θα είναι άρτια προετοιμασμένος και δεν θα υπάρξουν “εκπλήξεις” σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, αφού η ίδια βάση χρησιμοποιείται και από τις φορολογικές αρχές (ΑΑΔΕ).