Έλλη
Μιχαλάκη


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: emichalaki@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Ναυτιλιακές εταιρείες
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει πάνω από 15 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στην ελεγκτική. Από τον Μάρτιο του 2017 εργάζεται στην ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και είναι υπεύθυνη ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων διαφόρων εταιρειών.

Απεφοίτησε τον Ιανουάριο του 1997 από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τον Νοέμβριο του 2000 της απονεμήθηκε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, φορολογικά, διεθνή πρότυπα ελέγχου, managerial skills κτλ που διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Λογιστών και εσωτερικά από την ΚPMG. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου proficiency αγγλικών.

Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2017, συνεργαζόταν με την ABACUS Ελεγκτική Α.Ε. και ήταν υπεύθυνη ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων που δημοσίευσαν διάφορες εταιρείες και οργανισμοί όπως: Δήμος Αθηναίων, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Παράλληλα συνεργαζόταν με την Ελεγκτική Εταιρεία UHY AΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και ήταν υπεύθυνη ελέγχου με βάση τα διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα, σε διάφορες εταιρείες. Οι δραστηριότητες της περιλάμβαναν τον προγραμματισμό και σχεδιασμό του ελέγχου της ελεγχόμενης εταιρείας, έρευνα λογιστικών και τεχνικών θεμάτων, συζητήσεις με την Διοίκηση της ελεγχομένης εταιρείας, αναφορά στον υπεύθυνο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των ευρημάτων του ελέγχου, η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου καθώς και άλλων ειδικών αναφορών. Από τον Σεπτέμβριο του 1998 έως τον Μάιο 2003 εργάστηκε στην Εταιρεία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αρχικά στην θέση του audit assistant και στην συνέχεια ως audit senior, συμμετείχε στον έλεγχο μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών Τον Μάιο 2003, μέσω του ΑΣΕΠ προσελήφθη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως διοικητικό προσωπικό, όπου και εργάστηκε για ένα έτος στο γραφείο κληροδοτημάτων. Τον Οκτώβριο του 2004 επαναπροσελήφθη στην Εταιρεία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως audit supervisor και εργάστηκε για τον τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά λογιστικά πρότυπα για σημαντικούς πελάτες της Εταιρείας σε βιομηχανία, υπηρεσίες και εμπόριο. Επίσης συμμετείχε σε ειδικούς ελέγχους, όπως για παράδειγμα για τον έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (IPO), έλεγχο των ενοποιημένων καταστάσεων του Ομίλου Αntenna και τoυ πακέτου των γνωστοποιήσεων. Από τον Οκτώβριο του 2008 έως και τον Σεπτέμβριο του 2011, ήταν υπεύθυνη ως audit manager για τον έλεγχο σύμφωνα με τα ελληνικά ή/και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα σε μεγάλες εταιρείες όπως Αccenture, Oriflame, Arla Foods, Autogrill, Galderma, Octapharma, θυγατρικές του Ομίλου Αntenna, θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ιnteramerican και άλλες εταιρείες. Σημαντικό μέρος στις δραστηριότητες της ήταν η προετοιμασία ειδικών αναφορών και αναλύσεων προς τις μητρικές εταιρείες του εξωτερικού.