Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» θεωρεί πρωταρχικής σημασίας την ασφάλεια των δεδομένων σας και την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου, ακολουθεί πλήρως τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ), επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει λάβει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι αναγκαία, ώστε να διασφαλίζει τη ασφαλή επεξεργασία και μετέπειτα διαγραφή δεδομένων. Για την πλήρη κατανόηση της Πολιτικής μας παραθέτουμε τους βασικούς ορισμούς που αφορίζουν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Ορισμοί

  • Ποια είναι τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»
   Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη, συνεργάτη, προμηθευτή ή επισκέπτη. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο ζων φυσικό πρόσωπο (κατά τον Κανονισμό «υποκείμενο των δεδομένων»). Δηλαδή κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί να οδηγήσει, μόνη της ή συνδυαστικά, στην ταυτοποίηση ενός ζώντος φυσικού προσώπου, συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.
  • Τι συνιστά «επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;
   Ο όρος «επεξεργασία» περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η αποθήκευση, η μεταβολή, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή.
  • Ποιος είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»;
   Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εν προκειμένω, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.».
  • Ποιος είναι ο «εκτελών την επεξεργασία»;
   Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
  • Ποιος θεωρείτε «τρίτος» σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ;
   οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Ποιες κατηγορίες δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

  Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής της και παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται:

  • Δεδομένα Ταυτοποίησης όπως: όνομα, επώνυμο, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Δεδομένα επικοινωνίας όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου σταθερό/κινητό.
  • Δεδομένα εργασίας όπως: θέση εργασίας και επωνυμία της εταιρείας.
  • Οικονομικά Δεδομένα: αυτά συνίστανται αυστηρά σε στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μας (εκτέλεση σύμβασης) και τη τιμολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών.
  • Δεδομένα κλειστού συστήματος βιντεοεπιτήρησης όπως εικόνα επισκεπτών για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών που βρίσκονται στα γραφεία μας. Για τη συγκεκριμένη επεξεργασία μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης
 3. Νομιμοποιητικές βάσεις και σκοποί χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Η UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατά κύριο λόγο επεξεργάζεται μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας βάσει της σύμβασης που έχετε συνάψει, η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας αυτή είναι η «εκτέλεση της σύμβασης».
  Άλλες περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση μας με κάποια «έννομη υποχρέωση», όπως να τηρούμε αρχεία για σκοπούς φορολογικού ελέγχου ή όταν έχουμε «έννομο συμφέρον» κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας, στο βαθμό που δεν υπερτερεί το δικό σας έννομο συμφέρον και δεν αντιβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όπου δεν συντρέχει κανένας από τους παραπάνω νόμιμους λόγους επεξεργασίας, ενδέχεται να ζητήσουμε τη «συγκατάθεσή» σας για να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να μας την παρέχετε ή εάν επιλέξετε να μας την παρέχεται, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μας e-mail στη διεύθυνση data.protection@alphacon.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 4. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

  Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας στις εξής κατηγορίες αποδεκτών εντός Ε.Ε.:

  • Σε «εκτελούντες την επεξεργασία» που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση πάντα η διαβίβαση δεδομένων έπεται της υπογραφής σύμβασης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων η οποία μεταξύ άλλων διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας και επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας.
  • Σε εθνικές ρυθμιστικές, φορολογικές αρχές ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, σε περίπτωση που απαιτείται βάσει νόμου.
  • Σε τρίτα μέρη που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στα πλαίσια των έννομων μας υποχρεώσεων.
 5. Τα Δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

  • Δικαίωμα Πρόσβασης
   Έχετε δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Μετά την επισκόπηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπου θεωρείτε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα, ασκώντας το «δικαίωμα σας στη διόρθωση» των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα στη διόρθωση
   Έχετε το δικαίωμα, εφόσον διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας για λογαριασμό σας είναι ανακριβή, να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που διενεργείται από την «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», όπου θεωρείται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται είναι ελλιπή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση τους μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Εάν η διόρθωση η οποία ζητάτε απαιτεί την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» δύναται να σας ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, ή την επαλήθευση των στοιχείων των οποίων ζητάτε τη διόρθωση. Η επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να γίνει κατά περίπτωση μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
   Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή β) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ΄ άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν, ή γ) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας ή δ) αν θεωρείται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον Κανονισμό κατ’ οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση data.protection@alphacon.gr εξηγώντας σύμφωνα με τα παραπάνω τον λόγο ή τους λόγους για του οποίους θεωρείται ότι πρέπει η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας και τους λόγους στους οποίους αυτό εδράζεται και θα σας αποστείλουμε αιτιολογημένη απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Έως ότου λάβετε την ανωτέρω απάντηση μας μπορείτε να υποβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα προς την «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αναλύεται παρακάτω.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
   Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, β) εάν θεωρείται ότι η επεξεργασία είναι παράνομη και επιθυμείτε αντί τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) στην περίπτωση που η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) στην περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με μία ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Εάν, θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας παρακαλούμε αναφέρετε αιτιολογημένα σε ποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγεστε. Η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  • Δικαίωμα εναντίωσης
   Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Εάν, η επεξεργασία βασίζετε σε σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, για λόγους που σχετίζονται με μία ιδιαίτερη κατάστασή σας. Στην περίπτωση αυτή η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. β) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς. γ) Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς δικαιούστε να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας παρακαλούμε αναφέρετε αιτιολογημένα σε ποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγεστε. Η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
   Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται σε συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να άρετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η άρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της άρσης της. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, παρακαλούμε αναφέρετε συγκεκριμένα την επεξεργασία για την οποία έχετε δώσει συναίνεση που θέλετε να ανακαλέσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση data.protection@alphacon.gr
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
   Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν: Η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Το δικαίωμα στη φορητότητα ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Γ.Κ.Π.Δ («δικαίωμα διαγραφής»). Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, παρακαλούμε αναφέρετε συγκεκριμένα αν θέλετε να λάβετε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση παραθέστε αναλυτικά τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας που θέλετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας. Η «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τέλος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
 6. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

  Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και σύμφωνα με χρονικά όρια που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που θα αναγράψετε στη φόρμα υποβολής αιτήματος ανεύρεσης θέσης εργασίας και στο βιογραφικό σας σημείωμα προς την «UHY ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» θα διαγραφούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης σας.

 7. Διεύθυνση επικοινωνίας

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ στείλτε μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση data.protection@alphacon.gr.