Λογιστικές Υπηρεσίες

Outsourcing ως βέλτιστη πρακτική

Η μεταφορά υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών εκτός εταιρείας και η ανάθεσή τους σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες (Outsourcing) αποτελεί πλέον βέλτιστη πρακτική για τις εταιρείες εκείνες που επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Η UHY Alpha, παρέχει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε είδους επιχείρηση, ενώ παράλληλα ενδυναμώθηκε σημαντικά στον τομέα αυτό από την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων. Στο παρόν δυναμικό digital περιβάλλον, η συλλογή και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων οδηγεί σε σημαντική ευθυγράμμιση και βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών εξοικονομώντας πόρους για την εταιρεία.

Οι πελάτες της UHY Alpha απολαμβάνουν πολύτιμη ευελιξία με μειωμένο κόστος, επιτυγχάνοντας συγχρόνως λειτουργική βελτίωση.  Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες, πανελλαδικά, είτε στην έδρα του πελάτη μας, είτε από τα γραφεία μας.

Οι λύσεις μας είναι εξατομικευμένες και δύνανται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες σε ποικιλία εύρους και συνδυασμών ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Οι λύσεις που παρέχουμε:

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
  • Εύρεση λύσεων για την εφαρμογή των myDATA (πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ)
  • Κοστολόγηση παραγωγής
  • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και σύστημα Reporting
  • Προετοιμασία και σύνταξη ετήσιων ή περιοδικών οικονομικών καταστάσεων
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)