Λογιστικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9

Λογιστικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 25η Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση (statement) αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα όσον αφορά στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63- 951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθεί μετάφραση της ανακοίνωσης στα ελληνικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ/ESMA) αναφορικά με τις λογιστικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9

Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει αυτή την ανακοίνωση προκειμένου να προωθήσει τη συνεπή εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και να αποφύγει τις αποκλίσεις στην πράξη κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοπιστωτικά Μέσα στο ειδικό πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19. Η ανακοίνωση αφορά ειδικότερα τις λογιστικές επιπτώσεις των μέτρων που ελήφθησαν ή προτείνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την αντιμετώπιση των δυσμενών συστημικών οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19.

Κατά την άποψη της ΕΑΚΑΑ, λόγω της φύσης του, ήτοι το ότι βασίζεται σε αρχές και όχι κανόνες, το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει επαρκή ευελιξία ώστε να παράσχει πιστή αντανάκλαση των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID-19 και των συναφών μέτρων δημόσιας πολιτικής. Οι εκδότες και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη την παρούσα ανακοίνωση. Η ΕΑΚΑΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις πρακτικές των εκδοτών σε σχέση με το ΔΠΧΑ 9 και ειδικότερα όσον αφορά την άσκηση κρίσης στο παρόν πλαίσιο.

Μολονότι η παρούσα ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τις πτυχές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η ΕΑΚΑΑ είναι σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) η οποία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας υπό το πρίσμα των μέτρων COVID-19 στις 25 Μαρτίου 2020. Και οι δύο ανακοινώσεις είναι συνεπείς όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Επιπλέον, πριν δημοσιεύσει αυτή τη δήλωση, η ΕΑΚΑΑ συνεργάστηκε ενεργά με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συντονίσει την ανταπόκριση σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο του COVID-19, ανατρέξτε στην ανακοίνωση1 που δημοσίευσε η CEAOB στις 25 Μαρτίου 2020.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση του COVID-19 σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχουν ληφθεί και εξακολουθούν να λαμβάνονται από διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού μαζί με μέτρα οικονομικής στήριξης και ανακούφισης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας σε άτομα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά τα μέτρα ανακούφισης περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, μορατόρια για την εξόφληση δανείων, διευκολύνσεις υπερανάληψης και υποθήκες, εγγυήσεις δανείων καθώς και άλλες μορφές επιχειρηματικής υποστήριξης που απευθύνονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. για σκοπούς ρευστότητας).

Η ΕΑΚΑΑ σημειώνει επίσης ότι οι εκδότες ενδέχεται να παρέχουν μέτρα σε εθελοντική βάση στους δανειολήπτες στο πλαίσιο του COVID-19. Αυτά μπορεί να λάβουν τη μορφή επαναδιαπραγμάτευσης, αναδιάταξης ή επαναπρογραμματισμού των ταμειακών ροών που ενδέχεται να έχουν ή να μην επηρεάζουν την καθαρή παρούσα αξία αυτών των ταμειακών ροών.

Ενώ τα μέτρα αυτά μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, οι εκδότες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις σχετικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. Η εκτίμηση αυτών των επιπτώσεων απαιτεί αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών και καταστάσεων που θα επιτρέψει στους εκδότες να διακρίνουν μεταξύ μέτρων που έχουν αντίκτυπο στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και εκείνων που έχουν σκοπό την αντιμετώπιση των προσωρινών περιορισμών ρευστότητας των δανειοληπτών. Κατά συνέπεια, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει αυτή την ανακοίνωση για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 κάτω από αυτές τις συνθήκες στην επικείμενη περιοδική πληροφόρηση των Ευρωπαίων εκδοτών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Λογιστική των τροποποιήσεων που προκύπτουν από την εισαγωγή των μέτρων στήριξης

Η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι οι εκδότες θα πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά τον αντίκτυπο των μέτρων οικονομικής στήριξης και αρωγής στα αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις συνθήκες τους. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση του κατά πόσον τα μέτρα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και κατά πόσον οι τροποποιήσεις οδηγούν στην αποαναγνώρισή τους.

Ελλείψει ειδικών οδηγιών στο ΔΠΧΑ 9, οι εκδότες αναπτύσσουν τις λογιστικές πολιτικές τους σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη2 και τις αρχές του ΔΠΧΑ 9.

Ο καθορισμός του εάν συντρέχουν οι συνθήκες αποαναγνώρισης εξαρτάται από το αν η τροποποίηση των όρων του μέσου θεωρείται ουσιαστική ή όχι.

Η ΕΑΚΑΑ επισημαίνει ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια και, ιδιαίτερα δεδομένης της κατάστασης, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο σημαντικής κρίσης.

Υπό το πρίσμα των τρέχουσων συνθηκών, η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι εάν τα μέτρα στήριξης παρέχουν προσωρινή ανακούφιση στους οφειλέτες που πλήττονται από την πανδημία COVID-19 και η καθαρή οικονομική αξία του δανείου δεν επηρεάζεται σημαντικά, η τροποποίηση δεν είναι πιθανό να θεωρηθεί σημαντική.

Η ΕΑΚΑΑ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη οι εκδότες να γνωστοποιούν (i) τη λογιστική τους πολιτική για τον καθορισμό του πότε μια τροποποίηση είναι σημαντική, αν είναι σχετική για την κατανόηση των οικονομικών τους καταστάσεων, και (ii) τις εκτιμήσεις/κρίσεις που έχουν τις σημαντικότερες επιπτώσεις στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Τα θέματα που παρατίθενται κατωτέρω είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν αποαναγνωρίζεται.

Αξιολόγηση της σημαντικής αύξησης της πιστωτικού κινδύνου (SICR)

Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί από τους εκδότες να εκτιμούν σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική του αναγνώριση. Η ΕΑΚΑΑ επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης μιας SICR είναι μια ολιστική εκτίμηση ενός πλήθους ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών [ΔΠΧΑ 9, παράγραφος B5.5.17] και θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αλλαγές στον κίνδυνο μη αποπληρωμής κατά τη διάρκεια ζωής, δηλαδή για ολόκληρη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του μέσου.

Η ΕΑΚΑΑ σημειώνει επίσης ότι πολλές κυβερνήσεις καταρτίζουν προγράμματα οικονομικής στήριξης για επιχειρήσεις ή κλάδους που επηρεάζονται. Ενώ η μορφή των προγραμμάτων στήριξης ποικίλλει, η ΕΑΚΑΑ θεωρεί ότι, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του COVID-19 και συναφείς οικονομικές συνέπειες, όταν αυτά τα προγράμματα στήριξης επηρεάζουν (δηλ. μειώνουν) τον κίνδυνο μη αποπληρωμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της SICR αυτού του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Ειδικότερα, η ΕΑΚΑΑ διαπιστώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 που επιτρέπουν, απαιτούν ή ενθαρρύνουν την αναστολή ή την καθυστέρηση πληρωμών, δεν πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν αυτομάτως αντίκτυπο στην αξιολόγηση του εάν τα δάνεια έχουν υποστεί SICR. Επομένως, ένα μορατόριουμ υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα πρέπει από μόνο του να θεωρηθεί ως αυτόματη ενεργοποίηση της SICR. Η ΕΑΚΑΑ θα ήθελε να τονίσει ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της SICR, απαιτείται ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά.

Η ΕΑΚΑΑ διαπιστώνει ότι, αν εύλογες και εμπεριστατωμένες πληροφορίες για τη μελλοντική εξέλιξη των σχετικών ανοιγμάτων δεν είναι διαθέσιμες χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια (είτε σε ατομική είτε σε συλλογική βάση), οι εκδότες μπορεί να χρησιμοποιήσουν παρελθούσες πληροφορίες για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την αρχική αναγνώριση [ΔΠΧΑ 9, παράγραφος 5.5.11]. Εντούτοις, σημειώνεται ότι, αν και υπάρχει μαχητό τεκμήριο ότι οι αδυναμίες πληρωμής άνω των 30 ημερών παρέχουν τεκμήριο για σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, αυτό το τεκμήριο μπορεί να ανατραπεί [ΔΠΧΑ 9, παράγραφος B5.5.20]. Η ΕΑΚΑΑ υπενθυμίζει στους εκδότες να εξετάζουν προσεκτικά κατά πόσον οι συγκεκριμένες περιστάσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 και τα συναφή μέτρα οικονομικής στήριξης και αρωγής που προβλέπονται σε μεμονωμένες περιστάσεις αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για να ανατραπεί αυτό το τεκμήριο και σε αυτή την περίπτωση να γνωστοποιούν την κρίση τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που οι εκδότες συναντούν δυσκολίες στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του COVID-19 σε επίπεδο χρηματοοικονομικού μέσου, μπορεί να είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση σε συλλογική βάση (δηλαδή σε ομάδα ή υποομάδα χρηματοπιστωτικών μέσων) [ΔΠΧΑ 9 παράγραφοι B5.5.1-B5.5.5]. Το Πρότυπο παρέχει επίσης δύο παραδείγματα (ΔΠΧΑ 9, IE38 και IE39) σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτής της συλλογικής αξιολόγησης.

Επιπλέον, όταν οι εκδότες παρέχουν στους δανειολήπτες μέτρα αρωγής (ανοχής), η ΕΑΚΑΑ σημειώνει ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αναλυθούν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα και τις περιστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί, για παράδειγμα, εάν ο πιστωτικός κίνδυνος για το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει αυξηθεί σημαντικά ή εάν ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει μόνο προσωρινό περιορισμό ρευστότητας και δεν έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.

Εκτίμηση της αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας

Το μοντέλο αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας (ECL) στο ΔΠΧΑ 9 απαιτεί από τους εκδότες να υπολογίζουν τις αναμενόμενες ζημίες και να εξετάζουν μελλοντικές πληροφορίες, οι οποίες αντανακλούν “ένα αμερόληπτο και σταθμισμένο βάσει πιθανοτήτων ποσό που καθορίζεται από την αξιολόγηση μιας σειράς πιθανών αποτελεσμάτων’ και λαμβάνοντας υπόψη “εύλογες και εμπεριστατωμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος ή προσπάθεια κατά την ημερομηνία αυτή για παρελθόντα γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις μελλοντικών οικονομικών συνθηκών” [ΔΠΧΑ 9, παράγραφος 5.5.17].

Οι εκδότες θα πρέπει να εκτιμήσουν σε ποιο βαθμό, μεταξύ άλλων, ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας και ξαφνικές μεταβολές στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές αναμένεται να έχουν επιπτώσεις για ολόκληρη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου. Αυτές οι εκτιμήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του μοντέλου ECL σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και η ΕΑΚΑΑ υπογραμμίζει ότι το Πρότυπο δεν προβλέπει καμία αυτοματοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί πρέπει να επηρεάσουν το σχηματισμό πρόβλεψης ζημιών από δάνεια. Ειδικότερα, δεδομένης της ανεπάρκειας διαθέσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών στο σημερινό πλαίσιο, οι εκδότες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διαμόρφωση εύλογων και εμπεριστατωμένων οικονομικών προβλέψεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΚΑΑ υπογραμμίζει τα πρόσφατα εποπτικά μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ σε σχέση με τον κορονοϊό στον τομέα αυτό3 (δηλαδή τη σύσταση ότι, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης αβεβαιότητας που συνδέεται με την πανδημία COVID-19, στο πλαίσιο που παρέχεται από τα ΔΠΧΑ, οι εκδότες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις μακροπρόθεσμες σταθερές προοπτικές, όπως αποδεικνύεται από την εμπειρία του παρελθόντος, και λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα αρωγής που χορηγούνται από τις δημόσιες αρχές – όπως τα μορατόρια πληρωμών).

Τέλος, κατά την άποψη της ΕΑΚΑΑ, κατά τη διαμόρφωση προβλέψεων, οι εκδότες θα πρέπει να εξετάζουν τη φύση αυτού του οικονομικού σοκ (δηλαδή εάν το αποτέλεσμα COVID-19 αναμένεται να είναι προσωρινό) και τον αντίκτυπο των οικονομικών μέτρων στήριξης και ανακούφισης (συμπεριλαμβανομένων των μορατόρια πληρωμών) στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μέσων, συμπεριλαμβάνοντας, ανάλογα με τη λήξη των μέσων, μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις.

Δημόσιες διασφαλίσεις για τα ανοίγματα των εκδοτών

Τα Κράτη Μέλη σκοπεύουν επίσης να παρέχουν δημόσιες εγγυήσεις για τα ανοίγματα των εκδοτών. Αυτά τα μέτρα μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά μοιράζονται το θεμελιώδες στοιχείο της εξασφάλισης της μερικής ή πλήρους ανάκτησης των ποσών που σχετίζονται με τα επηρεαζόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Η ΕΑΚΑΑ επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της SICR επικεντρώνεται στις μεταβολές του κινδύνου μη αποπληρωμής κατά τη διάρκεια ζωής για κάθε άνοιγμα σε σχέση με τον αντίστοιχο κίνδυνο κατά την αρχική αναγνώριση, ανεξάρτητα από το αν αναμένεται ή όχι να αναγνωρισθεί ζημία. Αυτό σημαίνει ότι η αξία της εξασφάλισης ή η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της SICR.

Ωστόσο, η ΕΑΚΑΑ υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη τέτοιων πιστωτικών βελτιώσεων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ίδια την μέτρηση της ECL, ανάλογα με το αν οι πιστωτικές βελτιώσεις θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων ή όχι και αν αναγνωρίζονται ξεχωριστά από τον εκδότη4. Κατά την επιμέτρηση της ECL, ο εκδότης θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ταμειακές ροές από τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και άλλων πιστωτικών ενισχύσεων που (i) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων του δανείου και (ii) δεν αναγνωρίζονται ξεχωριστά [ΔΠΧΑ 9, παράγραφος B5.5.55]. Η ΕΑΚΑΑ σημειώνει επίσης ότι τον Δεκέμβριο του 2015 η Ομάδα Μετάβασης για την Απομείωση5 παρατήρησε ότι οι πιστωτικές βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δεν πρέπει να περιορίζονται σε εκείνες που αποτελούν ρητά μέρος των συμβατικών όρων. Αυτό συμβαίνει ιδίως όταν η δημόσια εγγύηση παρέχεται σε συνδυασμό με γενικώς εφαρμοστέα μορατόρια χρέους ex-lege ή μέτρα οικονομικής στήριξης και ανακούφισης.

Η ΕΑΚΑΑ είναι της άποψης ότι η εκτίμηση του εάν η δημόσια εγγύηση μπορεί να θεωρηθεί αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων ή όχι μπορεί να συνεπάγεται την άσκηση κρίσης. Η ΕΑΚΑΑ υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν τέτοιες κρίσεις, στο βαθμό που είναι σημαντικές, να δημοσιοποιούνται με σαφήνεια στις οικονομικές καταστάσεις.

Θέματα διαφάνειας

Η ΕΑΚΑΑ επιθυμεί να τονίσει τη σημασία της παροχής όλων των σχετικών γνωστοποιήσεων από τους εκδότες που σχετίζονται με τις πραγματικές και τις δυνητικές επιπτώσεις του COVID-19 προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις. Ειδικότερα, οι γνωστοποιήσεις πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν την καταγραφείσα ECL και να κατανοήσουν τις παραδοχές και τις κρίσεις που έγιναν στην εκτίμησή τους. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κρίσεις σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη η επίδραση του COVID-19 και των συναφών μέτρων στήριξης στην αξιολόγηση της SICR και της ECL, καθώς και η χρήση μελλοντικών πληροφοριών.

Σε ό,τι αφορά στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, δεδομένου ότι παρέχουν μια επικαιροποιημένη πληροφόρηση σε σχέση με τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [ΔΛΠ 34, παράγραφος 6], η ΕΑΚΑΑ είναι της άποψης ότι, δεδομένου του μεγέθους των τελευταίων οικονομικών αλλαγών, πρέπει παρέχονται επαρκείς γνωστοποιήσεις στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ώστε οι επενδυτές να κατανοούν τα σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές που έχουν λάβει χώρα από το τέλος της ετήσιας περιόδου οικονομικής πληροφόρησης και μετά [Δ.Λ.Π. 34, παράγραφοι 15Β και 16Α].

Επιπλέον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 7 και του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, η ΕΑΚΑΑ είναι της άποψης ότι οι εκδότες θα πρέπει να παρέχουν οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τη συνολική επίδραση του COVID-19 στην οικονομική θέση και τις επιδόσεις των εκδοτών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις περιοχές στις οποίες τα ΔΠΧΑ απαιτούν την εφαρμογή σημαντικής κρίσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και άλλες θεματικές της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η ΕΑΚΑΑ υπενθυμίζει στους εκδότες ότι αναμένεται να γνωστοποιήσουν τους κύριους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 στις εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού τους συμβουλίου.

Τέλος, η ΕΑΚΑΑ υπενθυμίζει στους εκδότες τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη γνωστοποίηση, το συντομότερο δυνατό, οποιωνδήποτε σχετικών σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τις επιπτώσεις του COVID-19 στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς.

  1. Η μετάφραση στα ελληνικά, όπως δημοσιοποιήθηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ): http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/anakoinosi_006_2020_.pdf
  2. Σύμφωνα με την Ενημέρωση IFRIC Σεπτέμβριος 2012: Απόφαση ημερήσιας διάταξης: Αποεπένδυση χρηματοπιστωτικών μέσων μετά την τροποποίηση
  3. https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_FAQs~a4ac38e3ef.en.html
  4. ΙFRIC Mάρτιος 2019.
  5. Ομάδα εργασίας περιορισμένης διάρκειας που συστάθηκε από το IASB με σκοπό την παροχή υποστήριξης για την εφαρμογή των αναμενόμενων απαιτήσεων πιστωτικής ζημίας στο ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα πριν από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του προτύπου.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/48092/logistikes-epiptwseis-ths-pandhmias-toy-covid-19-ston-ypologismo-twn-anamenomenwn-pistwtikwn-zhmiwn-symfwna-me-to-dpxa-9